Huishoudelijk Reglement

1.Algemeen

De LAROS is in tegenstelling tot wat de naam suggereert geen stam maar een landelijke plus-scout kring. De LAROS leden dienen zich ten alle tijden te houden aan de wetgeving van het land waar zij verblijven. Daarnaast gelden primair de statuten en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Daarnaast bestaat het LAROS huishoudelijk reglement voor LAROS specifieke afspraken.

2.Bestuur

Het LAROS bestuur bestaat uit 5 personen met de volgende functies:
•    Voorzitter
•    Secretaris
•    Penningmeester
•    Bestuurslid activiteiten (is verantwoordelijk voor de activiteiten beschreven in artikel 12)
•    Bestuurslid Ondersteuning (is verantwoordelijk voor de ondersteuning beschreven in artikel 13)

Het bestuur is verantwoordelijk voor alle voorkomende bestuurszaken en doet dit met de LAROS statuten en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland als uitgangspunt. Informatie betreffende het functioneren van het bestuur staat in het HHR van Scouting Nederland.

 3.Lidmaatschap

Aan ieder nieuw lid van de LAROS wordt een groepsdas verstrekt. Daarnaast mag je als lid deelnemen aan alle LAROS activiteiten en kan je jezelf aanmelden voor ondersteunende activiteiten. Het lidmaatschap geeft stemrecht in de jaarvergadering. Wanneer je lid bent van de LAROS wordt je tevens als plus-scout lid van de vereniging Scouting Nederland.  Een plus-scout heeft als buitengewoon lid recht op een Scoutcard, als bewijs van lidmaatschap en de daaraan verbonden rechten, zoals het (met korting) kunnen kopen van artikelen in de ScoutShop, het gebruik maken van aanbiedingen voor Scoutingleden, een aanvullende wettelijke aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering en deelname aan landelijke activiteiten die (ook) voor plus-scouts georganiseerd worden. Plus-scouts ontvangen tevens het Scoutingmagazine ‘Scouts Info’.

4.Deelname

Zoals iedereen welkom is bij Scouting ongeacht sekse, handicap, geloof, seksuele voorkeur, etc is iedereen welkom bij de LAROS. We verwachten van een lid een sterke affiniteit met de doelstelling van de LAROS en voldoende inzet en motivatie voor deelname aan en het (mee) organiseren van de activiteiten voor de LAROS. De officiële leeftijd voor plus-scouts is 23. De minimum leeftijd bij de LAROS is 18 jaar. De LAROS kent geen auto merk discriminatie.

5.Lidmaatschap 

Leden zijn verplicht om de aanwijzingen van de organisatoren van de onder auspiciën van de LAROS georganiseerde activiteiten op te volgen. Het niet voldoen aan deze verplichting kan grond opleveren tot vervallenverklaring van het lidmaatschap.

6.Verklaring omtrent het gedrag (VOG) 

De landelijke raad heeft in het Huishoudelijk Reglement de volgende bepaling Landelijk vast gesteld:

Voordat betrokkene op enig niveau  in een functie kan worden benoemd dient betrokkene aan het desbetreffende bestuur een verklaring omtrent gedrag, afgegeven door de minister van Justitie, te overleggen waaruit blijkt dat tegen de benoeming geen bezwaar bestaat.  Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen voor een VOG voor scouting.  Onze secretaris verzorgt de aanvraag.

7.Contributie

Als LAROS lid  betaal je contributie. Deze contributie bestaat uit twee verschillende componenten, een deel is contributie voor LAROS en het tweede deel is de landelijke contributie. Vanuit de landelijke contributie wordt weer de internationale contributie betaald. Alle jeugdleden, kaderleden en buitengewone leden betalen dezelfde contributie aan de vereniging Scouting Nederland. Als je in meer dan één functie actief bent betaal je maar eenmaal landelijke contributie. Je moet dan wel geregistreerd zijn met één lidmaatschapnummer in het leden administratie programma.(SOL) In het programma kan men zien welke functie is gemarkeerd als hoofdfunctie. Ben je op meer dan één niveau actief, dan betaal je contributie aan je groep/kring of via de regio of rechtstreeks aan het landelijk niveau. Je betaalt de contributie altijd aan het niveau dat het meeste voorkomt in de vereniging (1000 groepen, 48 regio’s, 1 landelijk niveau).

Ieder jaar wordt door de jaarvergadering van de LAROS en de landelijke raad de hoogte van de contributie vastgesteld, wat hun eigen deel betreft. Het contributie deel van de LAROS heeft een rechtstreeks verband met de activiteiten die ontplooid worden en de (indirecte) kosten die daarmee gemoeid zijn. De landelijke contributie is vooral bedoeld om er met elkaar voor te zorgen dat de vereniging Scouting Nederland goed kan functioneren. Naast concrete zaken als bijvoorbeeld een magazine, een secondaire verzekering, landelijke ledenactiviteiten, kampeerterreinen, informatie en materialen, gaat het om verenigingszaken waarvan men nauwelijks iets merkt. Dat zijn wel zaken die noodzakelijk zijn om het voortbestaan van de vereniging te garanderen. Het kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

 In 2015 bedraagt de Landelijke contributie €27,35 en de LAROS contributie €30,00

Beëindiging lidmaatschap

U kunt het lidmaatschap van de LAROS alleen schriftelijk beëindigen. Uw schriftelijke opzegging dient vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar door het secretariaat te zijn ontvangen. U ontvangt van het secretariaat een bevestiging. Restitutie van contributie is niet mogelijk.

8.Onkostenvergoedingen 

Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, op voorstel van de penningmeester, vast welke kosten, die door het bestuur en leden worden gemaakt in het kader van de uitvoering van hun LAROS werkzaamheden, voor geheel of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komen en op welke wijze en onder welke voorwaarden de kosten gedeclareerd kunnen worden. Het overzicht wordt tijdig onder de aandacht van de betrokken leden gebracht. Vorderingen op kostenvergoedingen vervallen binnen een maand na afloop van het verenigingsjaar waarop zij betrekking hebben. Vorderingen op kostenvergoedingen komen nimmer in aanmerking voor compensatie met de verschuldigde contributie. Alle uitgaven worden enkel vergoed na toestemming van het bestuur.

Vergoeding bij ondersteuning

Wanneer een organisatie voorziet in een brandstofkosten vergoeding wordt deze verdeeld onder de deelnemers aan de ondersteuning naar rato van de door hen gereden kilometers op de ondersteuning. Eventuele andere vergoedingen worden gezien als inkomsten voor de LAROS. Wanneer een activiteit geen brandstof vergoeding kan of wil betalen is de keuze aan de leden om zich wel of niet onder deze voorwaarden in te schrijven. De LAROS vergoedt geen brandstofkosten van de leden.

9.Jaarvergadering

Eenmaal per jaar wordt er een jaarvergadering gehouden. Tevens worden dan bestuursverkiezingen gehouden. (zie statuten en HHR) De vergadering wordt voorbereid door het bestuur. 

10.Kas controle commissie

De kas controle commissie heeft een serieuze taak. Zij controleren de financiële administratie van de LAROS, om te kijken of de penningmeester geen fouten heeft gemaakt en om te voorkomen dat iemand de kans krijgt om de LAROS op te lichten. Een keer per jaar, aan het begin van een nieuw kalenderjaar en bij het wisselen van de penningmeester wordt de hele afrekening van het jaar of bestuursperiode gecontroleerd. De kas controle commissie brengt dan verslag uit aan de jaarvergadering. Ze vertellen op welke punten ze kritiek of complimenten hebben en geven een advies om voor of tegen goedkeuring van de afrekening te stemmen.

11.Communicatie

De website is het belangrijkste communicatie kanaal.Op de website worden in de agenda alle activiteiten en ondersteuningsvragen  van de LAROS vermeld. Daarnaast worden de notulen van de vergaderingen en verslagen van de activiteiten geplaatst. In het afgesloten leden gedeelte proberen we een levendig forum te creëren en kunnen leden zich aanmelden voor activiteiten en ondersteuning.

12.Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid activiteiten worden er in de 10 maanden dat het scouting jaar duurt (september tot en met juni) minimaal vijf LAROS activiteiten georganiseerd. Het streven is om eens per twee maanden een activiteit aan te bieden. Een van de activiteiten is de jaarvergadering, deze wordt gekoppeld aan een activiteit om de opkomst te stimuleren. De activiteiten hebben een karakter dat past in de LAROS visie en zijn primair gericht op de eigen leden. Getracht wordt de activiteiten geografisch verspreid te laten plaats vinden.

13.Ondersteuning

Onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid ondersteuning worden er landelijke en regionale ondersteuning activiteiten ondersteund. De aanmelding van de ondersteuning vind plaats via het mail formulier op de site. Vervolgens komt de aanvraag in de agenda waarna leden kunnen inschrijven op de ondersteuning. Bij meer inschrijvingen dan plaatsen proberen we eerst of het aantal plaatsen vergroot kan worden. Wanneer dit niet mogelijk is zorgt een loting voor definitieve toewijzing. Bij iedere ondersteuning wordt door het bestuurslid ondersteuning een coördinator aangesteld die namens het bestuur verantwoordelijk is voor de ondersteuning. De aard van de vraag voor ondersteuning bepaald wie voorrang heeft. 

Voorbeelden:

Een vraag om ondersteuning voor het vervoer van jeugdleden geeft leden met een voertuig geschikt voor personenvervoer voorrang op leden met een grijs kenteken voertuig zonder extra zitplaatsen. Een vraag om ondersteuning voor het rijden met zware aanhangers geeft leden met een E rijbewijs voorrang. 

14.Publiciteit

Het bestuur tracht zorg te dragen voor voldoende publiciteit. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande vormen zoals de scout-info en de scout expresse; de nieuwsbrief voor landelijke en regionale vrijwilligers. Daarnaast proberen we ons te laten zien bij landelijke en regionale activiteiten. Kernpunt van de publiciteit is de ondersteuning die de LAROS kan bieden.

15.Groene code

Een van de voordelen van het bezit van een 4×4-voertuig is dat men de mogelijkheid heeft om op plekken te komen, die voor andere mensen moeilijk te bereiken zijn. Als men dit ook in de toekomst wil blijven doen, zal men zich dienen te realiseren dat dit uitsluitend haalbaar is indien men zich bewust is van het feit dat er zo voorzichtig mogelijk moet worden omgegaan met natuur en milieu. Dit kunnen wij (mede) bereiken door ons als 4×4-rijders strak aan een aantal regels te houden en anderen, die deze regels niet respecteren, of aan wie deze regels nog niet bekend zijn, hierop te attenderen. Gezien het feit dat in de voorgaande jaren de beschikbaarheid van 4×4-terreinen, of mogelijkheden tot het beoefenen van de 4×4-sport alleen maar zijn afgenomen, kan alleen een juiste naleving van de regels van de groene code hierin verandering brengen. U vind de code als bijlage. Bij LAROS activiteiten geldt dient ieder lid zich volgens de code te gedragen.

16.Aansprakelijkheid

De leden/bestuursleden en/of de LAROS zijn/is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade, lichamelijk en/of geestelijk toegebrachte schade c.q. vernielde en/of zoekgeraakte eigendommen van leden of deelnemers aan activiteiten. LAROS leden zijn zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde activiteiten van de LAROS risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei  activiteit kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal een lid de LAROS vrijwaren voor aanspraken van derden.

17.Aanspraak op bezit

Leden kunnen op geen enkele manier op enig bezit van de LAROS, van welke aard dan ook, of uit welke bron aangeschaft of verkregen, aanspraak maken.

18.Invoering 

Dit huishoudelijk reglement is van kracht geworden op de datum waarop het voorstel tot invoering door de jaarvergadering is aangenomen. (laatste wijziging ?? januari 2015)

Groene Code op afgesloten terrein

•Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op
•Rijd rustig en beheerst
•Volg de aangegeven route
•Ben je genoodzaakt een omleiding te volgen, vermijd de begroeide gedeelten
•Veroorzaak geen onnodig lawaai
•Laat geen rommel achter
•Veroorzaak geen hinder voor andere bezoekers
•Zorg voor een olie- en vetvrije terreinwagen
•Zorg bij reparaties te velde voor een vloeistofdichte ondergrond
•Zorg bij het verlaten van het terrein dat de verlichting en nummerplaat voldoen aan de wettelijke verkeerseisen
•Zorg er voor dat uw banden geen overlast bezorgen aan het overige wegverkeer

Groene Code op onverharde wegen

•Ga alleen daar rijden waar dit is toegestaan. Maak uitsluitend gebruik van bestaande routes. Belangrijk is je vooraf te oriënteren (via landkaarten en/of informatie) op routes waar het (4×4) rijden toegestaan en mogelijk is. Wijk niet af van bestaande routes en ga beslist geen eigen routes creëren door van de bestaande routes af te gaan. Uw sporen zullen namelijk weer door anderen worden gevolgd, waardoor onnodige schade aan de natuur zal worden toegebracht.

•Respecteer natuur en milieu. Wees extra voorzichtig en schenk extra aandacht aan wild met jongen. Voorkom schade aan jonge aanwas (bomen en planten). Let op brandgevaar. Laat geen vuil of afval achter in de natuur. Zorg dat uw auto vrij is van olie- en vetresten. Zorg bij reparaties te velde voor een vloeistofdichte ondergrond.

•Respecteer de rechten van derden. Open geen hekken e.d. die kennelijk tot doel hebben om passanten te weren.

•Respecteer de verkeersregels, verkeersborden, verkeerstekens en andere weggebruikers. Juist door het niet opvolgen van de basis verkeersregels ontstaan vaak irritaties van andere weggebruikers.

•Geef geen aanleiding tot overlast aan: fietsers, wandelaars, ruiters, boeren en bewoners van de streek waar u doorheen rijdt. Geef, waar nodig, deze mensen extra ruimte of verminder uw snelheid. Pas uw snelheid aan, voorkom onnodige stofwolken of opspattend water en/of modder. Veroorzaak geen hinder (o.a. geluidshinder) voor anderen. Een vriendelijke groet tijdens het passeren doet veel goed.

Consequenties van de Groene Code

Mede gezien het bovenstaande is het belangrijk dat alle beoefenaars van de 4×4-sport zich achter de regels van de Groene Code stellen en dat zij deze regels ook zullen uitdragen aan anderen. Clubs dienen maatregelen te nemen tegen leden die de regels van de Groene Code niet naleven tijdens een evenement waaraan wordt deelgenomen. Het verdient aanbeveling om alle deelnemers vooraf te informeren dat het betreffende evenement zal worden verreden volgens de regels van de Groene Code en dat bij incorrect gedrag sancties het gevolg kunnen zijn.

Het moet duidelijk zijn dat de aard van de sanctie dient af te hangen van het feit of het incorrect gedrag een gevolg is van bewust of onbewust gedrag.